آسانژ در دادگاه – RT

آسانژ در دادگاه – RT

آیا عدالت اجرا خواهد شد؟ در دادگاه لندن ، نه تنها جولیان آسانژ محاکمه می شود ، بلکه آزادی بیان و حرفه روزنامه نگاری نیز محاکمه می شود. چه چیزی پوشش کم رسانه ای این دادگاه را توضیح می دهد؟ چرا بیشتر روزنامه نگاران صحبت نکرده اند؟ و آیا آیا آسانژ به عنوان یک نمونه هدفمند برای کسانی که قدرت های موجود را به چالش می کشند مورد استفاده قرار می گیرد؟

پیاده روی متقابل با تیلور هوداک و رون پلاکونه.

Share