آمریکا آماده می شود تا بین آمریکا و سوسیالیسم یکی را انتخاب کند – RT

آمریکا آماده می شود تا بین آمریکا و سوسیالیسم یکی را انتخاب کند – RT

باور کنید یا نکنید ، این به این می رسد. آمریکا در برابر سوسیالیسم در نظرسنجی ها. مشکل سوسیالیسم این است که بر اساس یک دروغ ساخته شده است. دروغ این است که فرد به همان اندازه که برای منافع خود کار خواهد کرد ، برای منافع جمعی نیز تلاش خواهد کرد. طبیعت انسان لگد می زند و انسانهای منطقی می پرسند “چرا اگر همه چیز از بین برود باید سخت کار کنم؟ بگذار پسر دیگر برای من سخت کار کند”. هیچ گونه لفاظی یا تعداد تلاشهای ناموفق این مسئله را تغییر نخواهد داد. سوسیالیسم بر اساس دروغ بنا شده است.

Share