آموزش تاریخ به عنوان تلقین – RT

آموزش تاریخ به عنوان تلقین – RT

در نمایش این هفته ، کریس هیدز در مورد آموزش تاریخ به عنوان نوعی تلقین با استاد جیمز دبلیو لوون بحث می کند. کتاب Loewen است: دروغ است که معلم به من گفت: همه چیز در کتاب تاریخ تاریخ آمریکا اشتباه شده است. کتاب جدید او ، یک خاطره ، این است: Up a Creek، with a Paddle: Tales of Canoeing and Life

Share