آیا استیو-ای از شیرین کاری های “Jackass” آسیب مغزی دارد؟

آیا استیو-ای از شیرین کاری های “Jackass” آسیب مغزی دارد؟

استیو او به دکتر مراجعه کرد تا بفهمد آیا از انجام شیرین کاری در سریال های تلویزیونی آسیب مغزی دائمی دارد یا خیر “جک”.

Share