آیا بتسی DeVos از مجرمان محافظت می کرد؟

آیا بتسی DeVos از مجرمان محافظت می کرد؟

وزارت دادگستری از مت گائتز درباره ادعاهای قاچاق رابطه جنسی و رابطه جنسی با یک خردسال تحقیق می کند. SCOTUS اجازه می دهد رسانه های بزرگ تحت FCC ادغام شوند ، ایستگاه های خبری محلی را تهدید می کند. آیا بایدن ضربه می زند “واگرد” در مورد تجدید نظرهای Betsy DeVos در عنوان IX؟

Share