آیا 2020 1917 است؟ – RT

آیا 2020 1917 است؟ – RT

درگیری منجمد پس از شوروی معروف به قره باغ کوهستانی اکنون بسیار داغ است. ما به شما می گوییم چه چیزهایی را باید بدانید. و آیا آمریکا در سال 2020 اتفاقاتی شبیه به آنچه در طول انقلاب بلشویک در 1917 دیده می شود را انجام می دهد؟

CrossTalking با George Szamuely و دیمیتری بابیچ.

Share