ابتدا آنها به جولیان – RT آمدند

ابتدا آنها به جولیان – RT آمدند

حمله به حقوق بشر و آزادی بیان در مرکز پرونده استرداد جولیان آسانژ قرار دارد ، پس چرا انعکاس مطبوعاتی اینقدر کم بوده است؟

این پرونده ممکن است اختلاف نظر داشته باشد ، اما مجازات آسانژ و دیگران به دلیل جلب توجه مردم به تخلفات جدی توسط دولت های ما ، توجه ما را از تصویر بزرگتر دور می کند.

روزنامه نگار Richard Medhurst به میزبان Ross Ashcroft می رود تا بحث کند.

Share