استفان مور ، مشاور کاخ سفید درباره برنامه ترامپ برای تمدید امداد Covid-19 – RT

استفان مور ، مشاور کاخ سفید درباره برنامه ترامپ برای تمدید امداد Covid-19 – RT

لری با استفان مور ، مشاور اقتصادی کاخ سفید در مورد اقدامات اجرایی پرزیدنت ترامپ در مورد تمدید امداد Covid-19 گفتگو می کند. و ، نویسنده دانیل درزنر در کتاب خود آنچه دونالد ترامپ در مورد ریاست جمهوری مدرن به او آموخته ، توضیح می دهد ، “نوه رئیس.”

Share