“اعلامیه استقلال پولی” (E1565) – RT

“اعلامیه استقلال پولی” (E1565) – RT

در این قسمت از گزارش Keizerمکس و استیسی درباره روانشناسی پس از سال 1971 بحث می کنند که در آن قوانین فیزیک واقعاً قابل تعلیق هستند – حتی اگر لحظه ای. ما در یکی دیگر از این لحظه ها قرار داریم زیرا بازارهای سهام همه داده های موجود در اقتصاد واقعی را رد می کنند که در آن مطالبات بیکاری از نظر تاریخی بالا باقی می مانند. در نیمه دوم ، حداکثر مصاحبه با بیت کوین ، جیمی سونگ با “اعلامیه استقلال پولی” مصاحبه می کند.

Share