امپراتوری ایالات متحده رولت روسی را بازی می کند – RT

امپراتوری ایالات متحده رولت روسی را بازی می کند – RT

آیا در طی یک تبادل به ظاهر بی گناه بین میزبان نمایش و نانسی پلوسی ، رئیس مجلس نمایندگان ، آیا بینشی از وضعیت امپراتوری گرفتیم؟

تمام امپراتوری ها در عصر انحطاط با بدهی گسترده و نابرابری خاتمه می یابند. در رگبارهای آخر رم ، بردگان به کوه ها اعزام شدند تا برف ها را جمع کنند تا بستنی ها را برای نخبگان درست کنند … در حالی که مردم از گرسنگی بودند.

امروز ، آیا امپراتوری ایالات متحده تاریخ را تکرار می کند؟

میزبان راس اشکروفت به همراه ماکس کیزر ، مجری گزارش Keizer ، به بحث درمورد شکل گیری اقتصاد جهانی و آینده آمریکا می پردازد.

Share