امیدوارم از کورو ویروس؟ & AMEX وارد چین می شود – RT

امیدوارم از کورو ویروس؟ & AMEX وارد چین می شود – RT

به امید درمان جدید برای نبرد Covid-19 ، خوش بینی در بازارها در حال افزایش است. ما به وضعیت سهام و آنچه آینده می تواند در مبارزه با رمان کرمان ویروس نگه دارد ، حفر می کنیم. به علاوه ، American Express موفق شده است وارد بازار چین شود ، اما آیا می تواند با شرکت های داخلی کشور رقابت کند؟

Share