انتقام جویی از مکانهایی که اهمیتی ندارند – RT

انتقام جویی از مکانهایی که اهمیتی ندارند – RT

بعضی اوقات می توانید بعضی از مردم را نادیده بگیرید … اما اگر اقتصادی ایجاد می کنید که آسیب پذیرترین افراد را نادیده گرفته و به حاشیه رانده است ، پس کسانی که در مکانهایی زندگی می کنند که به ظاهر مهم نیستند ، در نهایت انتقام خود را می گیرند.

چگونه می توانیم مردم را به حاشیه برگردانیم و سیستمی را ایجاد کنیم که همه در آن بتوانند رونق بگیرند – نه فقط در شهرهای بزرگ؟ بنیانگذار جشنواره KAKAnomics ژان اینگ ریلشتاد و استاد جغرافیای اقتصادی LSE آندرس رودریگز – پوز میزبان راس اشکروفت برای گفتگو بودند.

Share