اوضاع هسته ای در 75 سالگرد بمباران اتمی ژاپن

اوضاع هسته ای در 75 سالگرد بمباران اتمی ژاپن

به نظر می رسد فرامین اجرایی ریاست جمهوری دارای قدرت مرموز است. شیکاگو از رسانه های اجتماعی برای ردیابی تخلفات Covid-19 در گردشگران استفاده خواهد کرد. و ما به وضعیت فعلی سلاح های هسته ای در 75 سالگرد بمباران اتمی ژاپن نگاه می کنیم.

Share