“اگر تولید و مصرف مثل الان ادامه پیدا کند ، ما سیاره خود را دفن خواهیم کرد” – پدر بازاریابی – RT

“اگر تولید و مصرف مثل الان ادامه پیدا کند ، ما سیاره خود را دفن خواهیم کرد” – پدر بازاریابی – RT

مصرف گرایی – برای برخی فرهنگ و سبک زندگی ، برای بسیاری مذهب است. اما سال 2020 شرایط را تغییر داده است. به عنوان بخشی از همایش آنلاین سینرژی که توسط مدرسه تجارت Synergy برگزار شده است ، ما در این مورد با اقتصاددان مشهور و “پدر بازاریابی مدرن” فیلیپ کوتلر.

Share