باب کاستاس در مورد برخورد سیاست و ورزش در آمریکا

باب کاستاس در مورد برخورد سیاست و ورزش در آمریکا

لری با باب کاستاس ورزشکار افسانه ای درباره تقاطع سیاست و ورزش در آمریکا صحبت می کند و اینکه چرا به نظر می رسد در حال حاضر بیشتر از گذشته شایع تر است.

Share