بازارهای جهانی با گسترش Covid-19 روبرو می شوند – RT

بازارهای جهانی با گسترش Covid-19 روبرو می شوند – RT

با افزایش موارد Covid-19 در سراسر جهان ، بازارهای آمریکا و اروپا در حال لغزش هستند. در کانادا ، با تغییر وضعیت مسابقه جهانی 5G ، دادرسی استرداد برای مدیر ارشد مالی Huawei ادامه دارد ، با اریکسون سوئدی اعلام کرد تجهیزات برج برج سلول 5G را در شهرهای بزرگ انگلستان تأمین می کند.

Share