بازگشت نفت از تست کارگر کم سابقه و جهانی؟ – RT

بازگشت نفت از تست کارگر کم سابقه و جهانی؟ – RT

بازارها به دنبال وقوع تاریخی در آینده نفت آمریکا ، به نوعی پاسخ داده اند. ما با توجه به کاهش تقاضا ، به وضعیت بخش نفت و آنچه در این صنعت وجود دارد ، نگاهی انداخته است. به علاوه ، آیا می توانیم آزمایش کارگران را به عنوان ابزاری برای بازگشت کارمندان به شغل خود بدانیم؟ و بعداً ، در اثر شیوع عفونت ، انتشار نیز در زیر میکروسکوپ در سراسر اقیانوس اطلس باز می گردد. ما آن را تجزیه می کنیم.

Share

پاسخی بگذارید