بایدن می خواهد دیدگاه خود را برای آمریکا در نوامبر – RT نشان دهد

بایدن می خواهد دیدگاه خود را برای آمریکا در نوامبر – RT نشان دهد

روشن است که چپ افراطی کنترل کامل ریاست جمهوری جو بایدن را در اختیار خواهد داشت. اگر دموکرات ها در ماه نوامبر پیروز شوند ، می توانید با خداحافظی جمهوری آمریکا ببوسید. “هنگامی که 20 میلیون نفر جدید ، اتباع خارجی یک کشور رأی می گیرند. جمهوریخواهان هرگز فرصتی دیگر ندارند.”

Share