بایدن می گوید شورش ها تقصیر ترامپ است – RT

بایدن می گوید شورش ها تقصیر ترامپ است – RT

ادعای فراتر از حد ناچیز جو بایدن این است که شورش ها و موج ملی جنایات خشن بخشی از یک الگو است. وی ویروس کرونا و مبارزه برای “عدالت نژادی” را به عنوان اثبات عدم کنترل و اینکه ترامپ مخرج مشترک است ، اضافه کرد.

با رفتن بالن های آزمایشی ، این یکی از سرب ساخته شده است. پرواز نخواهد کرد

Share