بحث های ریاست جمهوری یا تبلیغات ریاست جمهوری؟

بحث های ریاست جمهوری یا تبلیغات ریاست جمهوری؟

در این مرحله ، “بحث ها” بیشتر شبیه حضور مشترک تلویزیونی است. کنگره در حال مقابله با بیگ تک است. و آیا هیولای Loch Ness فقط تایید شد ؟!

Share