بحران بانکی اروپا که در راه است – RT

بحران بانکی اروپا که در راه است – RT

سال هاست که همه بانک های اروپایی وضعیت نامناسبی دارند. ویروس کرونا ویروس کرونا ویروس های آشکار برخی از سیستم های بانکی سخت و ناکارآمد جهان را در معرض دید قرار داده است. س allالی که همه باید بپرسیم این است: پس از کمک های مالی 2008 ، آیا اکنون برای وثیقه های اروپایی 2020s آماده شده ایم؟ نویسنده الکس کراینر و استاد اقتصاد دانشگاه هلسینکی تووماس مالینن به میزبان راس اشکروفت پیوستند تا در مورد بحران پیش رو بحث کنند و چند راه حل بالقوه در اختیار ما قرار دهند.

Share