بیست و پنجمین اصلاحیه برای بانک های مرکزی (E1605) – RT

بیست و پنجمین اصلاحیه برای بانک های مرکزی (E1605) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی به کارهای دیوانه وار بانک های مرکزی نگاه می کنند که ممکن است به کمیسیونی برای تعیین میزان مناسب بودن این اقتصاددانان “برج عاج” برای اداره نیاز داشته باشد. آنها به “اوه ، بد من” نگاه می کنند همانطور که رئیس فدرال رزرو بوستون اکنون می گوید نرخ بهره پایین بحران اقتصادی فعلی را بدتر می کند. در نیمه دوم ، ماکس و پیر روچارد درباره بیت کوین در ترازنامه شرکت ها بحث و تبادل نظر می کنند.

Share