تخریب “کنترل شده” امپراتوری آمریکا – RT

تخریب “کنترل شده” امپراتوری آمریکا – RT

یک امپراتوری هنگام شکست در خطرناکترین حالت خود قرار دارد. با کمتر و کمتر از دست دادن ، تلاش خود را برای انجام کارهای غیرممکن با دو برابر کردن اشتباهات گذشته ادامه می دهد.

اما تاریخ به ما می گوید که امپراتوری ها از درون سقوط می کنند. اگر چنین است ، از نظر فنی ، چگونه یک امپراتوری مدرن به سرنوشت اجتناب ناپذیر خود می رسد؟

نویسنده چارلی رابینسون به میزبان راس اشکروفت می رود تا در مورد سقوط امپراتوری آمریکا بحث کند.

Share