ترامپ در حالی با کوید می جنگد که آمریکایی ها به بسته کمک جدید امیدوار هستند

ترامپ در حالی با کوید می جنگد که آمریکایی ها به بسته کمک جدید امیدوار هستند

آمریکایی ها هنوز بسته جدیدی برای کمک به ویروس کرونا دریافت نکرده اند ، اما رفاه شرکت ها بسیار قوی است. با از بین رفتن درپوش های کوپای ، مبادلات انسولین در حال افزایش است. و آخرین مورد در مبارزه ترامپ علیه کوید.

Share