تغییر موضع کامالا هریس برای همه رای دهندگان نمایش داده خواهد شد! – RT

تغییر موضع کامالا هریس برای همه رای دهندگان نمایش داده خواهد شد! – RT

علی رغم همه تحسین های دموکرات ها ، تغییر مواضع کامالا هریس در طول سال ها سوالات و بدبینی بسیاری از افراد آشنا با او در کالیفرنیا را برانگیخته است.

او سالها را به عنوان دادستان گذراند و روی تغییرات عمده ساختاری متمرکز نبود. در حالی که دادستان کل ، هریس موضعی در مورد پیشنهاد مجمع 2015 کالیفرنیا اتخاذ نکرد تا اطمینان حاصل کند که به طور مستقل حوادث مربوط به پلیس با استفاده از نیروی کشنده بررسی شده است. اکنون ، حامی لایحه وی را به عنوان صدای مهمی که به پیشنهاد وی برای تصویب این قانون کمک می کند ، می داند.

Share