تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بیش از انتظار است

تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بیش از انتظار است

منطقه یورو گزارش شده است که در فعالیت های اقتصادی یک ضربه جدی دیده می شود ، اما افزایش در موارد Covid-19 و قفل شدن پرونده ها می تواند این رشد را تهدید کند. در همین حال ، روند نزولی بازارها در ایالات متحده و سراسر جهان ادامه دارد.

Share