جنون برای بازسازی شهرها به دلیل ویروس – شهرستانی

جنون برای بازسازی شهرها به دلیل ویروس – شهرستانی

خیابان های خالی شهر از گذشته مواردی است – اکنون وقت آن رسیده است که در سازماندهی فضایی که در آن زندگی می کنیم به روشی معقول تر ، به درسهای این همه گیری توجه کنیم. ما این موضوع را با یک متخصص مشهور جهان در زمینه طراحی شهری – Jan Gehl بحث کردیم.

Share