جی جی پاول دود-o-mite است! (1454) – RT

جی جی پاول دود-o-mite است! (1454) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی درباره جی جی پاول بحث در مورد تضمین زمان خوب برای بازارها! هنگامی که بانک فدرال پول شما را با پول آزاد به عقب برگرداند همه چیز پویا است. در نیمه دوم ، مکس با Marshall Auerback در مورد اجماع جدید نخبگان صحبت می کند که MMT و UBI از زمان ظهور چاپ پول بسیار جذاب هستند.

Share