خوش بینی بی امان (E1639) – RT

خوش بینی بی امان (E1639) – RT

در این قسمت از شب سال نو از گزارش کایزر، مکس و استیسی شب را به جشن خوش بینی بی امان دنیای پس از فیات می گذرانند. تصور یک جهان پس از کوید تنها می تواند به این خوشبختی منجر شود ، زیرا کسی می بیند که چاپ پول خارج از کنترل منجر به نابودی اجتناب ناپذیر خود می شود. آنها منتظر 2021 هستند که در آن 50 سالگی تمام ارزهای فیات اتفاق می افتد.

Share