داستان ناگفته اولین جنگ بیت کوین (E1640) – RT

داستان ناگفته اولین جنگ بیت کوین (E1640) – RT

در این قسمت هفته سال نو از گزارش کایزر، مکس و استیسی این قسمت را با روزنامه نگار پیت ریتزو صرف بحث در مورد داستان ناگفته اولین جنگ بیت کوین و آنچه می تواند در مورد آینده به ما بگوید. هنگامی که وارد سال 2021 می شویم ، با افزایش بیت کوین در حالی که امپراتوری بدهی فیات سقوط می کند ، داستان بقا ، و چالش های پیش رو و غلبه بر آنها ، تفاوت های اساسی را نشان می دهد که ما می توانیم به عنوان یک فناوری واقعی اجماع محور ، دولت را از پول جدا کند .

Share