در تماس: تقلب در انتخابات ، سرقت انتخابات

در تماس: تقلب در انتخابات ، سرقت انتخابات

کریس هیدز در مورد احتمال تقلب رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 با روزنامه نگار تحقیقاتی گرگ پالاست صحبت می کند.

Share