در تماس: شورش بی خشونت با راجر هالام

در تماس: شورش بی خشونت با راجر هالام

کریس هجز در مورد مقاومت با راجر هالام ، بنیانگذار شورش انقراض و نویسنده مقاله بحث می کند S حس مشترک قرن بیست و یکم: فقط شورش های غیر خشونت آمیز اکنون می تواند جلوی فروپاشی آب و هوا و فروپاشی اجتماعی را بگیرد.

Share