در تماس: قیام پاریس ، مه 1968

در تماس: قیام پاریس ، مه 1968

در نمایش این هفته ، کریس هیدز با نویسنده و مترجم ، میچ آبیدور در مورد قیام دانشجویی در پاریس در مه 1968 صحبت می کند.

کتاب میچ آبیدور تحت عنوان “ممکن است من ساخته شود – تاریخ شفاهی قیام 1968 در فرانسه”.

Share