دموکراسی نمایشی؟ نیک چیزمن ، استاد دموکراسی در دانشگاه بیرمنگام – RT

دموکراسی نمایشی؟ نیک چیزمن ، استاد دموکراسی در دانشگاه بیرمنگام – RT

یافتن موضوع پر بارتر در حاکمیت و روابط بین الملل دشوارتر از دموکراسی است. در سطح ملی ، تصور می شود که راهی مطمئن برای اطمینان از دسترسی و پاسخگویی دولت ها به مردم است. با این حال ، در سطح بین المللی ، این می تواند یک منبع اصلی عدم امنیت باشد ، و یک منبع آن توسط مانور قدرت های خارجی است. آیا می توان حاکمیت داخلی را از بازی های ژئوپلیتیک جدا کرد؟ برای بحث در این باره ، نیك چیزمن ، استاد دموكراسی در دانشگاه بیرمنگام ، انگلیس ، و از نویسندگان كتاب “How to Rig a Election” ، به اوكسانا پیوست.

Share