دم ها در مقابل درخواست بزرگ كردن آمریكا مقاومت كردند ، حالا آنها اتحاد می خواهند؟ – RT

دم ها در مقابل درخواست بزرگ كردن آمریكا مقاومت كردند ، حالا آنها اتحاد می خواهند؟ – RT

نزدیک به چهار سال ، رسانه ها 94٪ اخبار منفی علیه رئیس جمهور گزارش دادند. ترامپ. چپ ها برای مقاومت در برابر سیاست های ترامپ تقریباً هفتگی راهپیمایی می کنند. رهبران جامعه بالا نمی خواست به نشستن و یک جلسه به کار کردن مسائل اما در حال حاضر آنها می خواهند وحدت؟

Share