دوئل کردن قرارداد آیا کنگره در مورد بسته جدید امداد COVID-19 به توافق می رسد؟

دوئل کردن قرارداد آیا کنگره در مورد بسته جدید امداد COVID-19 به توافق می رسد؟

نمایندگان پیشین دنیس کوچینیچ (دی اوهایو) و جو والش (R-IL) به لری می روند تا درمورد بحث درباره اجمالی كنگره در مورد بسته جدید امداد كروناویروس برای آمریکایی ها و نگاهی به مسابقه كاخ سفید در سال 2020 بحث كنند.

Share