دو نفره پدر و پسر سفر می کنند تا چیزهای خوب دنیا را برای نمایش + جدید دیزنی – RT پیدا کنند

دو نفره پدر و پسر سفر می کنند تا چیزهای خوب دنیا را برای نمایش + جدید دیزنی – RT پیدا کنند

“سفر سرکش” خبرنگار سابق ABC ، ​​باب وودروف و پسرش مك را دنبال می كند زیرا آنها برخی از كشورهایی را كه وی در زمان جنگ و ویرانی تحت پوشش قرار داده است مرور می كنند. اما این بار دوتایی پدر و پسر در حال بازگشت برای دیدن چگونگی تغییر کشورها و یافتن بهترین قسمت ها از این مکانهای جنگ زده است.

Share