روسیه و بازگشت نئوکان ها – RT

روسیه و بازگشت نئوکان ها – RT

وقتی صحبت از روسیه می شود چه انتظاری می توانیم از دولت بایدن داشته باشیم؟ در شرایط کنونی ، روابط در پایین ترین سطح قرار دارد. مدار بایدن، مملو از نیروهای تندرو و نومحافظه کاران با سابقه شکست سیاست خارجی است. آیا روابط ممکن است بدتر شود؟

CrossTalking با مایکل اوهانلون، برایان بکر و ماکسیم Suchkov.

Share