روش در جنون؟ ناصر قائمی ، استاد روانپزشکی در دانشگاه تافتز و نویسنده پرفروش – RT

روش در جنون؟ ناصر قائمی ، استاد روانپزشکی در دانشگاه تافتز و نویسنده پرفروش – RT

بیشتر ما موافقیم که اوقات ناامید کننده خواستار اقدامات ناامیدکننده است ، اما آیا آنها همچنین به رهبران ناامید فرا می خوانند؟ میهمان اوکسانا بر این باور است که اگرچه رهبران عاقل برای اوقات خوبی مناسب هستند ، ممکن است یک ذهن آشفته بهترین دیدن یک کشور در اوقات سخت باشد. چطور؟ برای بحث در این مورد ، اوكسانا به ناصر قائمی ، استاد روانپزشکی در دانشگاه تافتز و دانشكده پزشکی هاروارد و نویسنده “جنون درجه اول: پرده برداری از پیوندها بین رهبری و بیماری روانی.”

Share