سر دست قلب

سر دست قلب

همه ما می توانیم ببینیم که در دنیایی از سرمایه های تخصیص نیافته زندگی می کنیم. اما ما همچنین در جامعه ای از کار تخصیص نیافته زندگی می کنیم. ما در مورد افرادی که با قلب کار می کنند یا با دست خود در مقایسه با خرده ریزها صحبت می کنند ، به طور نامتناسبی از کسانی که هنوز سر خود کار می کنند تعریف و تمجید می کنیم – بنابراین چگونه کیش دانشمند کار اینقدر فراگیر شد؟

مجری راس اشكرافت ، روزنامه نگار و نویسنده ، دیوید گودارت برای بحث و گفتگو ، پیوست.

Share