شهردار سنت لوئیس doXY فعالان و تالار شهر نیویورک را اشغال کرد – RT

شهردار سنت لوئیس doXY فعالان و تالار شهر نیویورک را اشغال کرد – RT

صدها نفر از معترضین تالار شهر نیویورک را اشغال کرده اند که خواستار کاهش بودجه هنگفت در NYPD هستند. شهردار سنت لوئیس پس از ذکر نام و آدرس چندین معترض معذرت خواهی عذرخواهی کرده است. و رئیس جمهور ترامپ می گوید كه وی از گزارش اطلاعاتی مربوط به روسیه و كشته شدن سربازان آمریكایی در افغانستان مطلع نشده است.

Share