غارت جلالی (E1588) – RT

غارت جلالی (E1588) – RT

مکس و استیسی به نظر اخیر رادیو عمومی ملی که خواستار غارت مشاغل کوچک به عنوان راهی برای تعیین عدالت اقتصادی است ، نگاه می کنند. آنها به کد اخلاقی نگاه می کنند که به ترتیب از طریق بانکهای مرکزی و سهام خصوصی که به ترتیب از طریق تورم و استخراج سهام غارت می کنند ، رخ داده است. آنها تصور می کنند که دقایقی از بانک فدرال را دریافت خواهیم کرد که فقط 50 سال دیگر خواهیم خواند و در آن خواهیم دید که آنها در سیاست دو برابر می شوند که می دانستند نمی توانند موفق شوند. در نیمه دوم ، مکس با ویلم میدلکوپ ، نویسنده کتاب گفتگو می کند “تنظیم مجدد بزرگ” ، درباره اینکه چگونه کتاب اکنون پنج ساله وی از نظر کاهش سیستم فیات جهانی با حمایت USD و افزایش طلا آن را درست خوانده است.

Share