فرار از زندان تعاونی – RT

فرار از زندان تعاونی – RT

همیشه می شنویم که دنیای تجارت “سگ خوردن سگ” است. اما کی آخرین بار دیدید که یک سگ در حال خوردن سگ است؟ سگها – مانند انسانها – حیوانات اجتماعی هستند که به دنبال همکاری و وفاداری هستند. بنابراین اکنون که ما دیگر نمی توانیم از پس سگ شرکتی برآییم ، آیا باید به جنبش تعاونی نگاه کنیم تا یک مکان شجاع جدید ایجاد کنیم؟ اقتصاددان سیاسی و نویسنده جسیکا گوردون نمبرارد به میزبان راس اشکروفت می پیوندد تا به گزینه های دیگر بپردازد.

Share