قرن تنها – RT

قرن تنها – RT

همه گیری از نظر جسمی همه را منزوی کرده است ، اما یک اپیدمی دیگر بیش از این ویروس با ما بوده است. اپیدمی تنهایی یک قاتل خاموش است که در گروههای زیادی از افراد تولید مثل می کند. رسانه های اجتماعی سمی ، سیاست قطبی و دهه ها اقتصاد نئولیبرالی ، جوامع را به نقطه شکست رسانده است. حال س Theال این است که ، چگونه قرن تنها را دفع کنیم؟ اقتصاددان و نویسنده ، نورینا هرتس برای بحث و گفتگو به راس اشکروفت می پیوندد.

Share