لطفاً بدون ادامه یا راه اندازی مجدد Patriot Act اقدام کنید

لطفاً بدون ادامه یا راه اندازی مجدد Patriot Act اقدام کنید

بایدن و شرکت خواستار قوانین جدید تروریسم داخلی هستند. در پی 6 ژانویه اخراج و تعلیق علیه برخی از پرسنل امنیتی کاپیتول صورت گرفته است. گردان آزوف اوکراین از طریق سیستم عامل های رسانه های اجتماعی از افراط گرایان راستگرای و برتری طلبان سفید پوست استخدام می کند.

Share