ما این را از بی احترامی به طبیعت به خودمان آوردیم! (E879) – RT

ما این را از بی احترامی به طبیعت به خودمان آوردیم! (E879) – RT

در این قسمت از رفتن به زیر زمین، ما با دکتر جین گودال ، متخصص شناس و محافظه کار مشهور جهان صحبت می کنیم. او بحث می کند که چگونه با بی احترامی ما به جهان طبیعی و حیوانات ، coronavirus ایجاد شده است ، چگونه فقر در مرکز مقابله با تغییرات آب و هوایی ، متوقف کردن همه گیر های آینده و جنگل زدایی ، چگونگی افزایش جنگل زدایی در تعداد بیماری های زونا ، افزایش اثربخشی آزمایش حیوانات است. برای ایجاد واکسن ها ، نقش سرمایه داری در تغییرات آب و هوا و نابودی جنگل ها ، اینکه چگونه اقدامات فردی از طریق شرکت های تحریم می تواند به زور تغییر کند و موارد دیگر!

Share