مبارزه برای جایگزینی گینسبورگ چه تاثیری در انتخابات پاییز خواهد داشت؟

مبارزه برای جایگزینی گینسبورگ چه تاثیری در انتخابات پاییز خواهد داشت؟

لری و میهمانان نگاهی می اندازند که چگونه فشار برای جایگزینی روت بدر گینسبورگ ، قاضی دادگاه عالی ، ممکن است بر انتخابات نوامبر تأثیر بگذارد.

Share