مجتمع صنعتی خود راضی از دست می دهد (E1616) – RT

مجتمع صنعتی خود راضی از دست می دهد (E1616) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی به “مجتمع صنعتی خودخوش” نگاه می کنند که از رای دهندگان بسیار متنفر است به طوری که آنها بار دیگر نتوانستند جمعیتی را که ادعا می کنند بر آنها حکومت می کنند درک کنند. در نیمه دوم ، ماکس با پرستون بیرن از Anderson Kill Law در مورد قانون پیشنهادی جدید سفر و بخش 230 در رابطه با “سانسور” توییت ها توسط رئیس جمهور صحبت می کند.

Share