مجدداً در ایرلند – RT

مجدداً در ایرلند – RT

ائتلاف جدید دولت بین رقبای تاریخی Fianna Fáil و Fine Gael چشم انداز سیاسی در جمهوری ایرلند را تغییر داده است ، اما چگونه سبزها ، شرکای اقلیت در دولت ، قصد دارند کرایه کنند؟

آیا حزب مخالف شین فین قرار است پیشرفت های بیشتری را انجام دهد و این تغییرات چشمگیر در جنوب چه معنایی برای سیاست شمال دارد؟ الکس سلمون با شهردار حزب سبز حزب دابلین ، هازل چو ، ساین فین ستاره در حال رشد Eoin-Broin ، TD (عضو پارلمان) ، و دوستدار روزنامه نگاری سیاسی ، آمون مونی ، صحبت می کند تا درباره مجدد سیاسی ایرلند بحث کند.

Share