محققان مغز – تأثیرات کوانتومی فرآیندهای مغز را تحت تأثیر قرار می دهند و باعث ایجاد هوشیاری می شوند

محققان مغز – تأثیرات کوانتومی فرآیندهای مغز را تحت تأثیر قرار می دهند و باعث ایجاد هوشیاری می شوند

بشریت هزاران سال است که در جستجوی بذر آگاهی است. دکتر استوارت هامروف ، متخصص بیهوشی و مدیر مرکز مطالعات هوشیاری ، معتقد است که بالاخره ممکن است در مسیر یافتن آنها باشیم.

Share